AVECO

Vannrensere & Kjølere, Salg & Service.

Fakta om vann

Gjennom en serie korte faktaartikler ønsker vi og fokusere på den rolle vann spiller i forhold til helse, trivsel og hverdag.

Gå tilbake til oversikt...

Bare vann?

Vann – det er livsviktig for oss. Vi bruker det helt selvfølgelig, uten å tenke noe særlig over det. Mange har et nærmest likegyldig forhold til vann. Som et paradoks til det, finnes det ikke noe stoff som innehar så mange fenomener og nærmest mystiske egenskaper som nettopp vann. Dette burde virkelig anspore til mer forskning. Dessverre er det vanskelig å få tak i kapital til prosjekter som ikke gir inntekter i tifold. Men uansett er det en vanlig oppfatning blant både leg og lærd at vi ennå ikke kjenner alle vannets hemmeligheter.

Vann er en betingelse for at liv kan skapes og leves. Vannets egenskaper sørger for vær og klima; selve naturen er bygd opp gjennom ett gigantisk og komplisert kretsløp: Hav – skyer – regn – elver – grunnvann – hav.

Innenfor dette hovedkretsløpet finnes mange del kretsløp, for eksempel treet. Et stort løvtre trekker opp ca. 30.000 liter fra grunnvannet pr. år, eller omtrent 80 liter pr. dag. Av dette fordamper ca. 70 liter til luften sammen med produsert oksygen. Vannet som suges opp fra grunnvannet transporterer alle mineraler og næringsstoffer som treet trenger.

vannkretslopet

Overalt i naturen er avfall fra en livsform nødvendig næring og råstoff for andre. Ingenting tilføres, ingenting går til spille! I dette enorme kretsløp mellom liv og død i naturen, så er vannet den ideelle transportør blant annet på grunn av dets evne til å oppløse stoffer og forbinde seg med dem.

Vannets spesielle egenskaper

  • Vann løser opp flest forskjellige stoffer av alle kjente løsningsmidler. Dette gjelder H2O (rent vann), og ikke for eksempel kranvann som allerede er mettet med forurensende stoffer.
  • Vann forbinder seg lett med nesten alle stoffer. Noen stoffer er hydrofobe; upåvirkelige av vann (for eksempel lipider eller fettstoffer). Om det ikke hadde vært slik, ville vi mennesker ha vandret rundt som uformelige geleklumper siden vi består av ca.70 % vann.
  • Vannmolekylet består av 2 gasser: hydrogen og oksygen - som sammenkoblet danner det minste molekyl som finnes blant faste stoffer og væsker. Hydrogen er på sin side det aller minste og enkleste atom med kun ett elektron og ett proton. Hydrogenatomets polare kobling til oksygen gjør at vannmolekylet har stor evne til sammenkobling med andre vannmolekyler. Hexagonal kobling (6 stk) er det optimale for vår organisme. Kranvann har gjerne det dobbelte eller mer.
  • Vann er det eneste stoffet i naturen som opptrer både som fast stoff, som væske og gass ved de temperaturer og trykk som finnes på jordoverflaten.
  • Vanndamp er lettere enn luft, derfor dannes det skyer.
  • Vannets egenvekt er høyest ved 4 grader C. Ved denne temperaturen har vannet størst bæreevne.
  • Vann har høyere egenvekt i flytende form enn i fast form. Isen flyter derfor oppå vannet og hindrer bunnfrysing av elver, sjøer og hav.
  • Vann har spesielle termiske egenskaper som gjør det velegnet til å lagre og transportere varme.
  • Vann har hukommelse! Det registrerer og lagrer frekvensene som treffer vannets ”vindu”, eller kommunikasjonskanal. Vannets hukommelse er også svaret på hvorfor homøopatiske midler virker. Om noen av vannets spesielle egenskaper falt bort, ville kretsløpet bryte sammen og forutsetningene for alt liv på jorda ville opphøre.
Nå vil du sikkert protestere og hevde at vann er bare vann og ikke kan huske noe som helst; til det trengs en hjerne.

Men stopp litt! Riktig nok har ikke vannet noen hjerne i vår mening, men hjernen har vann! Det er et faktum at hjernen er det organ i kroppen som inneholder mest vann (omkring 85 prosent). Kanskje er det nettopp vannets egenskaper som fører til en velfungerende hjerne?

Vannets evne til hukommelse er bevist gjennom fotografering av iskrystaller, hvor vannet er utsatt for tanker, musikk, vibrasjoner, og energier av forskjellige kvaliteter. Dr. Masaru Emoto fra Japan har forsket på dette og påvist at rent vann fra naturens side danner vakre og symmetriske krystaller, i motsetning til kranvann som inneholder klor, tungmetaller og andre skadelige kjemiske stoffer som i sin tur gir bilde av av kaos eller svært mislykkede krystaller. Tilsvarende vakre krystaller dannes av vann påvirket av positive, kjærlige tanker og takknemlighet i motsetning til negative tanker og holdninger, likeledes er det når man utsetter vann for klassisk musikk kontra hard rock (ref. kilde 2).

Vannets evne til å skape krystaller gir altså en mulighet for å lese av helsetilstanden til det aktuelle vannkretsløp. Fotografering av vannkrystaller er kanskje fremtidens blodprøve av jorden.

Dette blir enklere å forstå når det ses i lys av de gamle læresetningene fra det fjerne Østen: Alt er energi. Energi er frekvenser, vibrasjoner, bevegelser. Alt er under kontinuerlig forandring i bevegelse mellom motsetningene yin og yang.

Vannets store evne til å løse opp stoff, samt å bære med seg alt det møter på i sitt kretsløp, er avgjørende nødvendig i hele naturen. Men dette har etter hvert fått en alvorlig bakside.

Etter vel 50 år med blomstrende kjemisk industri finnes det i dag neppe et eneste produkt i våre omgivelser som er fri for kunstig fremstilte kjemiske stoffer. Til og med maten vår har uønskede kjemiske tilsetninger. Forurensing i luften gir sur nedbør som igjen løser ut kjemiske stoffer og metaller (for eksempel aluminium), fra jorden og alt annet som vannet får kontakt med.

Alle disse kjemiske stoffene vil med tiden ubønnhørlig komme inn i jordens naturlige kretsløp og dermed også inn i våre drikkevannskilder. Våre utmerkede vannverk er ikke fullrenseanlegg, de bruker også kjemi i sin vannbehandling - som for eksempel klor. Oppløste kjemiske stoffer, metaller og mineraler finnes fortsatt i vannet.

Økende antall tilfeller av diffuse plager, overfølsomhet, allergier og så videre tyder på at kroppens immunforsvar og rensesystemer overbelastes. Det er derfor en god investering å hjelpe kroppen ved å drikke renset vann. Kroppens immunforsvar og rensesystemer får frigjort ressurser og kapasitet som kan gi oss bedre beskyttelse mot blant annet virus, parasitter, bakterier og kjemikalier.

Vann er uløselig knyttet til liv og helse, og er vårt viktigste næringsmiddel, men det bør renses og revitaliseres. Kranvann har tapt sin opprinnelige energi blant annet ved at det er tvunget gjennom pumper og kilometervis med rette rør. Vanligvis er det også så forurenset at kroppen taper energi ved å bruke det! Kroppen forbruker mer energi på å rense vannet enn vannet tilfører oss.

Revitalisering innebærer at vannmolekylene via et konkret bevegelsesmønster får endret sin struktur, får høyere egenfrekvens og opptar mer energi og får en hexagonal binding som er det optimale for mennesker og dyr. Samtidig får vannet en balanserende effekt som beskytter mot elektromagnetisk stråling og gir en rekke andre positive virkninger, og har gnistrende vakre krystaller! Ingen kunstige hjelpemidler benyttes som magnetisme, elektrisitet, eller lignende benyttes, kun naturlig form og bevegelse.

Fritt helsevalg betyr at vi tar ansvar for egen helse og det omfatter også retten til å kunne drikke renset og revitalisert vann.